Hvordan var beste og dårligste teltplassen? (Best tentsite)

På denne turen har vi ligget over 40 døgn i telt, på omtrent like mange forskjellige steder. Vi har lært hva som er gode teltplasser etter BC-standard og at det er litt annerledes enn hva vi er vant med.

Det er mange faktorer som avgjør en god teltplass. Det kan være målbare faktorer som landingsforholdene (sand, grus, rund stein og skarpe steiner), gradienten (hvor bratt det er), tidevannet og hvor langt eller vanskelig det er å bære kajakkene. Selve teltplassen kan være på stranda der sand trenger inn over alt eller inne i skogen. I skogen har vi funnet godt opparbeidede teltplasser eller vi har ryddet sti gjennom kratt og busker  for tilslutt å rydde plass til teltet.

Været kan være avgjørende for inntrykket vårt. Solskinn på en lang bred strand, et kveldsbad og et bål gir en helt annen stemning enn regnvær i våt regnskog.

Vår egen stemning er også viktig. Noen ganger har vi kommet til en teltplass der alle faktorer peker i negativ retning men vår felles innsats og samarbeid har gitt teltplassen en god rating.

Ved gårsdagens middag hadde vi en gjennomgang av teltplassene. Terje kunne beskrive de fleste teltplassene i rekkefølge slik at vi alle husket de og hver enkelt av oss kom med sitt førstevalg og den dårligste.

Teltplass i skogen

Her har vi ryddet en fin plass i skogen

North Copeland Island (dag 7). Dette er et godt opparbeidet leirsted der teltene står på treplattinger, tørt og luftig med god utsikt. Det er vanlig utedo her. Vi betalte en liten sum til organisasjonen som har ansvaret for området. Denne plassen fikk to stemmer.

Hakai North Beach (dag 27) med en flott strand og teltet plassert fint under et tre. Vi var her i to netter og det regnet jevnt hele hviledagen, finkornet flyvesand som trengte seg inn overalt. Flittig bruk av tarpen og mye bålbrenning. Men stranda var stor og brei med flott utsikt. En stemme.

Fury Island (dag 24) En fin liten strand på en tombolo, godt opparbeidede teltplasser like bak de første trærne, en ferdig do med vegger, tak og forheng like i nærheten. Plassen kom litt overraskende på oss, etter å ha padlet gjennom flere trange sund kom vi til en bukt der flere båter hadde ankret opp, og så denne fine leirplassen. En stemme.

Anger Island (dag 42),  Her feiret vi Tronds bursdag med noen overraskelser. Dette var en av leirplassene vi måtte finne selv, og det klarte vi. Etter litt leting her og der fant vi en strand, litt steinete men helt grei landing, også ved avreise på lavvann dagen etter. Vi ryddet fine leirplasser i ganske åpen skog, og fant flott spiseplass mellom tømmerstokkene. Dessuten var det fint vær! En stemme.

Graeme Point (dag 16)  Ikke fordi plassen var så fin men fordi vi alle jobbet godt sammen, etter en sen landing i halvmørket og i store bølger, og klarte å rydde en fin plass i tett kratt. En stemme.

 

Dårligste:

Kwakume Point (dag 26). Dette var en regnværsdag, vi kom fram passe våte. Tarpen ble satt opp, det måtte fjernes mye kvister før vi kunne lete etter teltplasser i skogen. Der var det bratt og vått og trangt mellom teltene. Terjes do var det beste med stedet, Sam fant et bildekk i passe størrelse som ble brukt som sete. Det regnet også neste morgen og var dårlig sikt da vi krysset Fitz Hugh Sound.

Palmer Bay (dag 11). Tidevannsttranda der Gry og Sam satt vakt på natta og måtte flytte sitt eget telt en times tid før vannet sank igjen. Her tok det litt tid før vi bestemte oss for at her skulle vi finne teltplass, og den viste seg å ikke være helt trygg når tidevannet var superhøyt (springflo).

En teltplass den siste uka der vi ikke klarte å gjøre det flatt nok. Enkelte sov dårlig pga av ujevnheter i bakken. Teltene er dårlig lydisolert, -hørtes ut som andre telt hadde samme problemet…

 

English

We have stayed in tents for more than 40 nights, at almost as many different tentsites. We have learned what good tentsites with BC-standard are and that this is different than what we are used to.

There are several factors involved when we are rating the tentsites. The landing can be on sand, gravel, rocks etc, how steep (gradient) it is affects how easy it is to get the kayaks in safety. The height of the tide and how far or difficult it is to carry the kayaks also affects our rating of a tentsite. The actual site for the tent can either be on the beach itself, with fine sand getting into everything we have, on a gravel beach or in the forest right behind the beach. In the forest we have found nicely cleared sites or we have cleared the access to the forest and the tentsite from thick bush, mainly salal

The weather often affects our rating of a tentside. Sunshine on a nice beach, a bath and a fire makes a different feeling than rain in a wet rainforest.

Our own mood can also affect us. A place with lots of negative factors can get a good retting because of the good memories, good cooperation when clearing a site etc.

At a dinner after arriving in Prince Ruper we all picked out our best and worst tentsite. Terje was able to remember all the campsites in the right order, and helped the rest of us to remember.

North Copeland Island (day 7). Tis is a well developed tentsite, the tents are situated on wooden platforms, dry and airy with a good view. It is an plain oldfashioned toilet here. We paid a small fee to the organization being responsible for the maintanance. Two votes.

 

Hakai North Beach (day 27) A beautiful large beach, the tent placed under a tree. We were here two nights, it rained most of the resting day. Very fine sand everywhere. The tarp was a good friend and we made a nice fire. But the beach was wide with a good view. One vote.

Fury Island (day 24) A nice small beach on a tombolo with nicely developed tentsites right behind the first row of trees. A toilet with roof, walls and a door quite a short walk from the site. This place came as a surprise when we arrived after padling through narrow passages and a bay where several boats had anchored from where we saw this nice site. One vote.

Anger Island (day 42).  This is where we celebrated Tronds birthday, with a few surprices. This was one of the tentsites we had to find ourselves, and we did! After looking at ome places we found a beach, some rocks but quite OK landing, even the next day when the tide was very low because of the spring tide. We cleared som good tentsites in an open forest and found a good spot for our kitchen between the logs. And the weather was nice! One vote.

Graeme Point (dag 16)  This spot is part of this rating not because it was so nice but because we all worked together clearing room for the tents in the dense bush. This was after a landing almost in the dark, on a pebble beach and with rather big waves.

The worst places:

Kwakume Point (day 26). This was a rainy day, we were all quite wet when we arrived. The tarp was put up, a lot of branches had to be cut down before we could look for tentsites in the forest. It was quite steep and wet and not much room between the tents. Terjes toilet, with the help from Sam was the best. The seat concisted of an old tyre. It continued raining the next morning when we crossed the Fitz Hugh Sound.

Palmer Bay (day 11). The tidal beach where Gry and Sam was on watch at night at high tide, they had to remove their tent for a while. It took us some time to decide that it was possible to tent here, this proved to be wrong at the superhigh tide (spring tide).

One tentsite the least week where we didn’t do a good job getting av flat tentsite. Some of us did not get a good sleep that night. Tents do not have a good isolation, from the sounds we heard this was the case for others in our group as well….

Tydelig sti inn i skogen?

Ser du åpningen i buskaset?